De lunchbehoeftes van werkend Nederland

In onze strijd tegen voedselverspilling komen wij vaker bedrijven tegen die niet goed op de hoogte zijn van de lunchbehoeftes, het gedrag, en de verwachtingen van hun werknemers. Om hier betere inzichten in te krijgen hebben wij besloten de werknemers aan het woord te laten. In dit onderzoek hebben wij Nederlandse werknemers gevraagd om ons mee te nemen in hun lunchkeuzes waardoor er een effectief beeld geschetst kan worden van hun behoeftes en de aspecten waar werkgevers op kunnen verbeteren.

De vragen waren gericht op gedrag, eetpatronen en keuzes tijdens de lunch en hun kennis en waardes omtrent voedselverspilling en duurzaamheid. Voor werknemers die ook thuis werken zijn aanvullende vragen gesteld omtrent hun gedrag, eetpatronen en lunch keuzes thuis. In de vragen is ook rekening gehouden met Covid-19 die tijdens het afnemen van deze enquête een grote rol speelde in de werkomstandigheden van werkend Nederland. In dit rapport zijn de resultaten uitgewerkt in verschillende categorieën waarbij ofwel naar de hele groep wordt gekeken of delen van de groep op basis van hun demografische kenmerken met elkaar vergeleken zijn. Hieronder staat een beknopte conclusie beschreven. Voor uitgebreider onderzoek download hier ons rapport.

Gedrag

Ruime meerderheid van de werknemers neemt wel eens zelf eten mee vanuit huis voor de lunch, dit terwijl 79% van de deelnemers aangaf wel catering aanbod te krijgen vanuit de werkgever. Dus ondanks het aanbod, nemen werknemers toch graag zelf eten mee naar kantoor.  Om dit te verklaren hebben wij de volgende elementen onderzocht:

Lees hier meer over gedrag

Leeftijd

Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn zichtbaar verschillen op te merken in het eet gedrag op kantoor. Werknemers onder de 35 jaar nemen het minst vaak lunch mee vanuit huis dan medewerkers boven de 35 jaar. Deze leeftijdsgroep is dus eerder bereid om geld uit te geven voor hun lunch. Overigens kun je op basis van de gemiddelde uitgaven van alle deelnemers concluderen dat de bereidheid om meer dan 10 euro per maaltijd uit te geven vrij klein is.

Lees hier meer over leeftijd

Kantoor vs thuis

Er is ook zichtbaar een verschil op te merken tussen het eet gedrag van de deelnemers wanneer zij vanuit huis werken ten opzichte van op kantoor werken. De grootste verschillen zijn terug te vinden bij eet frequentie, portie groottes en variatie. Hieruit kun je concluderen dat de flexibiliteit die thuis geboden wordt verschilt van het aanbod op kantoor. Aangezien thuis vaker gegeten wordt, grotere porties opgeschept worden en gevarieerder wordt gegeten, kunnen juist ook deze elementen bijdragen aan het ontevredenheid van het aanbod op kantoor. Daarover hieronder meer.

Lees hier meer over kantoor vs. thuis

Aanbod

Iets minder dan de helft van de deelnemers is tevreden met het voedselaanbod op kantoor. Meer dan de helft van de deelnemers geeft dus aan hier dus neutraal ofwel negatief tegenover. Een grote groep mensen zal door een verandering in het aanbod wellicht vaker gebruik maken van het catering aanbod. Om te weten te komen hoe werkgevers hun aanbod kunnen verbeteren, hebben de werknemers hun wensen met ons gedeeld. De meest voorkomende antwoorden zijn gebaseerd op de variëteit in het aanbod. Door meer opties aan te bieden zodat er voor iedereen het gewenste aanbod is, is hierbij de algemene conclusie. Men heeft behoefte aan een gepersonaliseerd aanbod, binnen hun budget, om meer gestimuleerd te worden om gebruik te maken van het cateringaanbod van hun werkgever.

Lees hier meer over aanbod

Duurzaamheid

Een groot deel van de deelnemers geeft aan bewust bezig te zijn met voedselverspilling tegengaan en bereid te zijn om ook bij te dragen aan minder voedselverspilling op kantoor. De bereidheid om hier financieel aan bij te dragen ontbreekt echter. Daarnaast wordt ook aangegeven dat de verantwoordelijkheid om voedselverspilling tegen te gaan ligt bij de werkgever, terwijl een grote groep aangeeft helemaal niet op de hoogte te zijn van het duurzaamheidsbeleid van de werkgever. De behoefte om bij te dragen aan het verduurzamen van het kantoor is dus groot, maar de werknemers weten vaak dus niet in hoeverre de werkgever hier al mee bezig is. Hieruit kun je duidelijk zien dat er behoefte is aan werkgevers die duurzame initiatieven toepassen, zonder financiële gevolgen voor werknemers.

Lees hier meer over duurzaamheid

Toekomst

Een deel van de werknemers geeft aan in de toekomst hun gedrag en verwachtingen aan te passen. De grootste uitschieters zijn terug te vinden in de verwachtingen van de werkgever. De deelnemers geven aan in de toekomst meer van hun werkgever te verwachten op gebied van duurzaamheid, het bieden van duurzame alternatieven in het aanbod én oplossingen van hun werkgever te verwachten indien thuiswerken de standaard wordt. Hiertegenover zijn aanzienlijk minder deelnemers die verwachten meer gebruik te maken van de cateringdiensten van hun werkgever of bereid zijn hier meer geld aan uit te geven. Deze bereidheid is bij 20%-35% van de deelnemers echter wel aanwezig. Indien de werkgever meer kan voldoen aan de verwachtingen van de werknemers, kan dit bereidheid om vaker gebruik te maken van de cateringdiensten en/of hier meer of vaker geld uit te geven echter toenemen. Er kan dus geconcludeerd worden dat de werknemers meer van hun werkgever verwachten op gebied van variëteit in het voedselaanbod en het duurzaamheidsbeleid op kantoor. Betere communicatie in de stappen die ondernomen worden door de werkgever en het betrekken van het personeel hierbij zonder financiële bijdragen te vragen, kunnen dus bijdragen aan een hogere bereidheid om meer gebruik te maken van de cateringdiensten op kantoor.

Download hier het volledige rapport