Algemene Voorwaarden Versie 2.3 - Juni 2021

Hier treft u de algemene voorwaarden aan van BestelBewuster ("Opdrachtnemer"). Het adres van BestelBewuster B.V. is Nieuwezijds Voorburgwal 340, 1012 RX Amsterdam met het KvK-nummer 77816986.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via support@bestelbewuster.nl 

BestelBewuster B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u ("Opdrachtgever"). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.bestelbewuster.nl.
 2.   Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden. Het nietige deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt of per mail een schriftelijke bevestiging ontvangt.

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2.   Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 - Prijs & vergoeding

 1. Indien opdracht software omvat van opdrachtnemer dan wordt gefactureerd volgens licentiemodel en/of eenmalige kosten.
 2. Software kunnen gratis onderdelen bevatten, hetzij altijd dan wel via een trail periode.
 3. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 4.   De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de hoogte van de overeengekomen prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen. Voor het bepalen van de indexering wordt het CPI alle huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door het CBS gehanteerd.

Artikel 5 - Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum betalen.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
 1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
 3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 1. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 1. 15% over de eerste €2.500;
 2. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
 3. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
 4. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 5. 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 - Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 7 - Uitvoering opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
 5.   Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 8 - Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgave doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3.   Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 9 - Opschorting, ontbinding

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3.   Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 10 - Tussentijdse opzegging

 1. De termijn voor opzeggen is 1 maand.
 2.     Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
 1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
 2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
 3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 11 - Overmacht

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3.   Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen.
 3.   Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen.
 4. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 5. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.  

Artikel 13 - Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2.   Dit geldt niet als een gebrek ontstaat aan het geleverde doordat Opdrachtgever het onjuist of als het gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.
 3. Opdrachtgever zal op basis van de door Opdrachtnemer verstrekte inlichtingen omtrent de maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verlies van gegevens door andere incidenten, de risico’s voor de organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen.

Artikel 14 - Onderzoek

 1. Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2.   Opdrachtnemer moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 15 - Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij de factuurwaarde hoger ligt dan €2000. In dat geval is de Opdrachtnemer aansprakelijk tot dit bedrag.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 17 - Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar.


Artikel 18 - Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3.   Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19 - Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2.   Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 20 - Privacy

 1. Indien Opdrachtnemer in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor Opdrachtgever, dan zal de verwerking in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante dan wel opvolgende wetgeving plaatsvinden.
 2. Indien een verwerkersovereenkomst onderdeel vormt van de overeenkomst en afwijkt van dit artikel, prevaleren de bepalingen uit de verwerkersovereenkomst boven de bepalingen uit dit artikel.
 3. Alle verplichtingen van Opdrachtnemer die uit dit artikel voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag of in dienst van Opdrachtnemer..
 4. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van en namens Opdrachtgever en in overeenstemming met specifieke instructies voor de verwerking. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens in geen geval verwerken voor eigen of andere doeleinden. De soorten persoonsgegevens, duur van de verwerking, categorieën van individuen, toegangsniveaus, onderwerp, doeleinden en aard van de verwerking zijn neergelegd in de verwerkersovereenkomst.
 5. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om persoonsgegevens op enige wijze openbaar te maken, te verstrekken of ter beschikking stellen aan derden, tenzij Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever heeft verkregen of dwingend recht openbaarmaking voorschrijft.
 6. Opdrachtnemer zal alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op de risico’s afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig. Opdrachtnemer zal de verplichting tot het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen en de verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan zijn medewerkers en anderen die rechtmatig toestemming hebben om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens.
 7. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer geen persoonsgegevens verwerken, verstrekken, toegankelijk maken of doorgeven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (indien dat land geen passend beschermingsniveau ten aanzien van persoonsgegevens biedt).
 8. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel. Na de bewaartermijn zal Opdrachtnemer de persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen, tenzij de wet een langere bewaartermijn verplicht stelt en er een grondslag is voor de verwerking.  
 9. Bepalingen in algemene voorwaarden van Opdrachtnemer met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens die afwijken van het gestelde in dit artikel zijn niet van toepassing.
 10. Opdrachtnemer verleent op eerste verzoek van Opdrachtgever zijn onverwijld volledige medewerking om betrokkenen hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens conform artikelen 12 t/m 23 AVG te laten uitoefenen. Ook stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever continu in staat na te gaan of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, voldoen aan hun verplichtingen in dit verband.

Artikel 21 - Beveiliging

 1. Medewerkers van Partijen hebben alleen toegang tot de systemen met betrekking tot de software, wanneer door de daartoe bevoegde functionarissen van partijen autorisatie is verleend.
 2. Opdrachtnemer draagt zorg voor het operationele beheer van de autorisatie.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen van het handelen door personen die Opdrachtgever door middel van het verlenen van autorisatie toegang verschaft tot de software.
 4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het signaleren van (pogingen tot) ongeautoriseerde toegang tot de software. Opdrachtnemer zal hierbij de noodzakelijke maatregelen nemen om de eventuele schade tot een minimum te beperken en herhaling proberen te voorkomen.
 5. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever vooraf op de hoogte indien Opdrachtnemer voornemens is om wijzigingen in de software of wijzigingen in de beveiliging aan te brengen, die gevolgen hebben voor de onderling gemaakte afspraken ten aanzien van de beveiliging. 
 6. Partijen zijn verplicht hun medewerkers of door hen ingehuurde derden bij de aanvang van de overeenkomst op de hoogte te stellen van de geldende voorschriften inzake informatiebeveiliging en hen hierover volledig te instrueren zodat de voorschriften correct worden nageleefd.

Artikel 22 - Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3.   Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 23 - Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 - Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 - Bevoegde rechter

Rechtbank Amsterdam. 

Copyright © 2021, Bestelbewuster.nl, Alle rechten voorbehouden